top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI VE
K.K.V.K. AYDINLATMA METNİ

İdil Bilgin (“Veri Sorumlusu”, “İdil Bilgin”) tarafından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”, “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) İdil Bilgin’in kişisel veri uygulamalarına ve veri sahibi olarak haklarınıza yönelik sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi ya da sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

KVKK uyarınca, Kişisel verileriniz; yalnızca burada açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İdil Bilgin, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

Toplanan Kişisel Veriler

Web sitesi üzerinden sizlerin, aydınlatma yükümlülüğümüze yönelik olarak burada belirtilecek kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu kapsamda web sitemizin “Sohbet Edelim!” başlıklı sanal sohbet platformu üzerinden iletişim formunu doldurarak tarafımıza ulaştırdığınız “Ad”, “Soyad” ve “E-posta Adresi” bilgileriniz altyapımızda, size ulaşabilmemiz amacıyla işlenmekte ve 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Bizimle bu yöntemle iletişime geçmek istemeyen ziyaretçiler bu formu doldurmadan ve mevzu bahis bilgileri paylaşmadan sitemizi kullanabilirler. Bunun yanı sıra, web sitemizde hesap oluşturan veya oluşturmayan tüm kullanıcıların siteye bağlanmış oldukları şehir veya bölge, hizmet kalitesinin artırılması amaçlarıyla web sitemizin tasarlandığı sanal platformun sağladığı hizmet aracılığıyla görüntülenebilmektedir. Bu kapsamdaki konum verileri, oturumunuz boyunca sizin adınıza otomatik olarak oluşturulan anonim kullanıcı profilinizle eşleştirilir. Web sitemizin “Sohbet Edelim!” başlıklı sanal sohbet platformu üzerinden paylaşılan tüm bilgiler daha önce eklenen konum verileri ile birlikte oluşturulan anonim profillere tanımlanır. Sitemizde gerçekleştirdiğiniz oturum sona erdikten sonra, iletişime geçilse dahi konum verileri atandıkları profillerden silinmekte ve her koşulda anonim hale gelmektedir. 

Web sitemizin “Dükkan” kısmından aracı siteye bağlanarak yapabileceğiniz tüm satın alımlarda belirtmeniz istenecek adres bilgileriniz yalnızca tarafımızca, kargoyu size ulaştırmak amacıyla görüntülenebilmektedir. Sipariş tarafınıza ulaştıktan sonra bu bilgiler tamamıyla silinmekte ve kaydedilmemektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, web sitemiz üzerinden işlenen kişisel veriler; kimlik verileri, iletişim verileri, lokasyon verileri ve dijital iz verileri ile sınırlıdır.

Bununla birlikte, sitemizde çerezler mevcuttur ve cihazınız üzerinden sitemizde gerçekleştirdiğiniz ilk oturumdan önce, çerezler hakkında onayınız alınmaktadır. Buna ilişkin detaylı bilgiler Çerez Politikamızda bulunmaktadır.

 

Parti Web Araçları

Sitemizdeki bazı linkler tıklamanız sonucu sizi sitemizle veya tarafımızla hiçbir bağlantısı olmayan diğer sitelere yönlendirmektedir ve bu sitelerin farklı gizlilik politikaları vardır. İdil Bilgin olarak bu linkler tarafından yönlendirildiğiniz sitelerin gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz, olası bir durumdan tarafımız sorumlu değildir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, “Dükkan” kısmından aracı siteye bağlanarak yapabileceğiniz tüm satın alımlarda belirtmeniz istenecek bilgiler yalnızca tarafımızca, kargoyu size ulaştırmak amacıyla görüntülenebilmektedir. Sipariş tarafınıza ulaştıktan sonra bu bilgiler tamamıyla silinmekte ve kaydedilmemektedir. Yapılan alışverişlerde kullanılan kart bilgileri tarafımızca kesinlikle görüntülenememekte olup kaydedilmemektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

Amaçlar

Kişisel verileriniz, ürünlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve sizlere ulaşılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz; 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

şartlarından herhangi birisine dayanarak, ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması

Söz konusu veriler, sizlere ulaşabilmemiz ve güvenlik amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel veriler eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Veri Sorumlusu’nun ispat vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni zamanaşımı süreleri boyunca İdil Bilgin nezdinde saklanırlar.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerinize ilişkin hiçbir şekilde bir aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek yöntemlerle bize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, adres bilgisi, iletişim bilgisi ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; web sitemizin “İletişim” bölümde belirtilen sosyal medya hesaplarımızdan veya mail adresimizden bize iletebilirsiniz.

Kişisel veri uygulamalarında herhangi bir değişiklik olması halinde Aydınlatma Metni İdil Bilgin tarafından güncellenir. Güncel Aydınlatma Metni Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

İDİL BİLGİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web Sitesi: www.idilbilgin.com

Eposta: info@idilbilgin.com

bottom of page